Politica de confidentialitate

Declarație privind confidențialitatea și modulele cookie

DSM se angajează să vă protejeze confidențialitatea pe acest site web. Citiți cu atenție prezenta Declarație privind confidențialitatea și modulele cookie, pentru a înțelege modul în care vă colectăm și vă utilizăm datele cu caracter personal.

Generalități

Prezenta Declarație privind confidențialitatea și modulele cookie se aplică tuturor informațiilor cu caracter personal colectate și utilizate de entitatea DSM, responsabilă pentru partea relevantă a site-ului web. Declarația privind confidențialitatea și modulele cookie se bazează pe Regulile corporatiste obligatorii ale DSM (BCR) pentru datele clienților, furnizorilor și partenerilor de afaceri. Entitatea DSM care răspunde de partea relevantă a site-ului web este denumită în continuare „DSM”.

DSM vă respectă confidențialitatea și respectă prevederile legislației UE privind confidențialitatea și, dacă este cazul, ale legislației locale privind confidențialitatea.

Modulele cookie

Vom păstra numai așa-numitele „module cookie” pe computerul dvs. atunci când ne veți da consimțământul, făcând clic pe butoanele corespunzătoare în timpul accesării site-ului nostru web. Modulele cookie sunt mici fișiere de text pe care browserul dvs. le stochează local pe computerul dvs. Modulele cookie ne permit să vă recunoaștem computerul data următoare când ne vizitați. Procedând astfel, DSM poate îmbunătăți ușurința de utilizare a site-ului web și poate adapta site-ul web la nevoile dvs. Majoritatea browserelor de internet sunt setate să accepte în mod automat aceste module cookie.

Tipul de informații cu caracter personal pe care le colectăm ca urmare a unui modul cookie este specific pentru computerul dvs. și poate include adresa Protocol de internet (IP), data și ora la care ne accesați site-ul web și părțile site-ului web care sunt vizitate. Colectăm informațiile cu caracter personal de mai sus pentru a monitoriza utilizarea și utilitatea site-ului nostru web în scopuri statistice și pentru a vă trimite informații despre compania noastră și despre produsele și serviciile noastre (noi) care corespund interesului dumneavoastră.

Vă puteți seta browserul să vă anunțe atunci când primiți un modul cookie sau să refuzați să-l primiți. De asemenea, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, accesând din nou site-ul nostru web și selectând opțiunile corecte. Prin modificarea setărilor, puteți, de asemenea, să stabiliți ca browserul dvs. să nu accepte module cookie de pe acest site web. Rețineți că în astfel de situații, este posibil să nu mai puteți utiliza toate posibilitățile și caracteristicile site-ului nostru web.

Google Analytics

În prezent, utilizăm Google Analytics pentru a analiza publicul de pe site-ul web și pentru a ne îmbunătăți conținutul. Nu sunt colectate informații personale de la Google Analytics. Pentru informații suplimentare despre politica de confidențialitate referitoare la Google Analytics, accesați aici:

www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Colectarea de date, scop și destinatari

Colectăm date cu caracter personal atunci când ni le furnizați (de exemplu numele, adresa, codul poștal, orașul, numărul de telefon și adresa de e-mail), prin înregistrare, prin completarea de formulare sau prin e-mailuri, ca parte a unei comenzi pentru produse sau servicii, prin întrebări sau solicitări sau în alte situații în care ați decis să ne furnizați informații cu caracter personal.

Datele dvs. vor fi prelucrate pentru realizarea oricărui acord între dvs. și DSM, pentru îndeplinirea unei solicitări de informații sau de consultanță din partea dvs., pentru respectarea cerințelor obligatorii sau a altor cerințe legale, pentru furnizarea unui serviciu optim și pentru a vă transmite informații despre compania noastră și despre produsele sau serviciile noastre (noi), care se potrivesc interesului dumneavoastră.

Este posibil să vă furnizăm datele companiilor noastre din grupul DSM în aceleași scopuri ca cele menționate mai sus. Companiile noastre din grup vor prelucra, de asemenea, datele dvs. în conformitate cu Regulile corporatiste obligatorii ale DSM pentru datele clienților, furnizorilor și partenerilor de afaceri și cu prezenta Declarație privind confidențialitatea și modulele cookie.

Dezvăluim informațiile dvs. unor terțe părți?

Este posibil ca DSM să angajeze terțe părți. În măsura în care aceste terțe părți vă prelucrează datele când execută serviciile relevante, acestea fac acest lucru în calitate de procesator pentru DSM, iar DSM a luat măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a se asigura că datele dvs. sunt prelucrate exclusiv în scopurile menționate anterior.

Copiii

Site-urile web ale DSM nu sunt destinate utilizării de persoanele cu vârsta sub șaisprezece (16) ani și nu vom permite cu bună știință unor astfel de vizitatori să utilizeze site-urile web ale DSM.

Site-uri conectate

Rețineți că Declarația DSM privind confidențialitatea și modulele cookie nu se aplică altor site-uri web care nu aparțin DSM și de asemenea:

  • dacă accesați aceste alte site-uri folosind un link de pe site-ul nostru web; sau
  • dacă vă conectați la site-ul nostru de pe un alt site web.

Dreptul la acces/rectificare/obiecțiune

Puteți solicita în orice moment accesul la datele dvs. și/sau rectificarea și/sau ștergerea datelor dvs., dacă aceste date sunt incorecte sau irelevante pentru scopurile menționate. În aceste scopuri, vă rugăm să ne trimiteți solicitarea de acces, de rectificare sau de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal prin intermediul e-mailului.

În orice moment puteți obiecta împotriva utilizării datelor dvs. în scopuri de marketing direct.

Perioada de păstrare

DSM nu va păstra datele cu caracter personal obținute prin intermediul acestui site web pentru mai mult timp decât este necesar.

Cum vă asigurăm datele?

DSM se ocupă cu cea mai mare atenție de datele dvs. cu caracter personal. Am luat diverse măsuri tehnice și organizaționale pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii sau împotriva utilizării necorespunzătoare. În acest mod, ne asigurăm sistemele în conformitate cu controalele de securitate aplicabile din standardele de securitate a informațiilor.

Versiune, 23 mai 2018

 

Privacy and Cookie Statement

DSM is committed to protecting your privacy on this website. Please read this Privacy & Cookie Statement carefully so that you understand how we collect and use your personal data.

General

This Privacy & Cookie Statement applies to all personal information collected and used by the DSM entity responsible for the relevant part of the website. The Privacy & Cookie Statement is based on the DSM Binding Corporate Rules(BCR) for Customer, Supplier and Business Partner Data. The DSM entity which is responsible for the relevant part of the website is hereinafter referred to as “DSM”.

DSM respects your privacy and complies with the provisions of the EU-privacy legislation and if applicable, local privacy legislation.

Cookies

We shall only store so called “cookies” on your computer when you have provided us with your consent by clicking on the appropriate button(s) during your visit of our website. Cookies are small text files that your browser stores locally on your computer. Cookies allow us to recognize your computer the next time you visit us. By doing so, DSM is able to improve user-friendliness of the website and to adjust the website to your needs. Most Internet browsers are set to accept these cookies automatically.

The type of personal information we collect as a result of a cookie is specific to your computer and may include the Internet Protocol (IP) address, the date and time you access our website and what parts of the website are visited. We collect the foregoing personal information to monitor the usage and usefulness of our website, for statistical purposes and to send you information about our company and our (new) products and services, which suit your interest.

You may set your browser to notify you when you receive a cookie or to refuse receiving it. You can also withdraw your consent at all times by re-entering our website and select the right options. By changing settings, you can also determine that your browser will not accept cookies from this website. Be aware that in such events you may no longer be able to use all the possibilities and features of our website.

Google Analytics

Currently we are using Google Analytics to analyze the audience of the website and improve our content. No personal information is collected from Google Analytics. For further information on the privacy policy concerning Google Analytics, please go here: www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

 

Collection of data, purpose and recipients

We collect personal data when you provide it to us (e.g. name, address, postal code, city, phone number and e-mail address), through registration, completion of forms or e-mails, as part of an order for products or services, inquiries or requests or other situations in which you have chosen to provide personal information to us.

Your data shall be processed for the purposes of realization of any agreement, between you and DSM, fulfilling a request from you for information or advice, meeting statutory or other legal requirements, providing an optimal service and sending you information about our company and our (new) products or services, which suit your interest.

We may provide your data to our DSM group companies for the same purposes as referred to above. Our group companies will also process your data in accordance with the DSM Binding Corporate Rules for Customer, Supplier and Business Partner Data and this Privacy & Cookie statement.

Do we disclose your information to third parties?

DSM may engage third parties. To the extent that these third parties process your data when performing the relevant services, they do so in the capacity of processor for DSM and DSM has taken the necessary technical and organizational measures to ensure that your data is processed exclusively for the aforementioned purposes.

Children

The DSM websites are not intended to be used by persons under the age of sixteen (16) and we will not knowingly allow such visitors to use DSM’s websites.

Linked sites

Please be aware that the DSM Privacy & Cookie Statement does not apply to other non-DSM websites, also:

  • if you access these other sites using a link on our website; or
  • if you link to our site from another website.

Right to access / rectification / object

At all times you can request access to and/or rectification and/or deletion of your data if such data are incorrect or irrelevant for the mentioned purposes. For these purposes please send us your request for access, rectification or deletion of your personal data via e-mail.

At all times you can object against the use of your data for direct marketing purposes.

 

 

Retention period

DSM will not retain the personal data that are obtained through this website for longer than necessary.

How do we secure your data?

DSM handles your personal data with the greatest care. We have taken various technical and organizational measures to protect your personal data against loss or misuse. In this way, we secure our systems according to the applicable security controls from information security standards.

Version May 23, 2018