Termeni si conditii

Termeni și condiții pentru utilizatori

Bine ați venit pe site-ul DSM. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu aplicabilitatea termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului nostru web. Menționăm că acești termeni și aceste condiții pot fi modificate în timp. Utilizatorii site-ului web sunt sfătuiți să citească în mod regulat termenii și condițiile, pentru posibile schimbări.

Generalități

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ROMANIA SRL, o companie cu răspundere limitată înființată în mod legal și care funcționează în conformitate cu legile din România, având sediul social la Linia de Centură nr. 2, Satul Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, Parcela 41, Lotul 348, clădirea C1, secțiunea A, județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov cu nr. J23/1070/2011, cod unic de înregistrare 28382067 („DSM”) deține toate drepturile de pe acest site web.

În acest site web sau în site-urile secundare, se pot folosi uneori „DSM”, „Grup”, „companie”, „noi” sau „nouă” cu referire la DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ROMANIA sau la entitățile sale (entitatea DSM care este responsabilă pentru partea relevantă a site-ului web este denumită în continuare „DSM”).

 

Fără garanții și declinarea responsabilității

DSM va face eforturi rezonabile pentru a furniza informații actualizate și exacte pe acest site web și prin intermediul acestuia, indiferent dacă este vorba despre date, recomandări, servicii sau despre orice altceva („Informații”); DSM DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE REPREZENTĂRI SAU GARANȚII DE ORICE FEL, FIE EXPRESE, FIE EXPLICITE, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE EXACTITATEA, ACTUALITATEA, COMPLETITUDINEA ȘI/SAU VANDABILITATEA SAU ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA) ORICE INFORMAȚIE CONȚINUTĂ SAU FURNIZATĂ PRIN INTERMEDIU ACESTUI SITE WEB ȘI/SAU ORICE PRODUS DESCRIS SAU PROMOVAT PE ACEST SITE, INCLUSIV GARANȚII CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCAREA ORICĂRUI BREVET, DREPT DE AUTOR SAU A ORICĂROR ALTOR DREPTURI ALE PĂRȚILOR TERȚE.

Informații financiare

Acest site web poate include informații financiare. Aceste informații financiare au numai scop informativ general. DSM nu va fi răspunzătoare pentru daunele rezultate din lipsa acurateței sau a corectitudinii continue a acestor informații financiare. Publicarea informațiilor financiare, inclusiv, dar fără a se limita la rapoartele anuale sau la conturile anuale, pe acest site web nu constituie o publicație oficială și nu are caracter de obligativitate.

Declarații anticipative

Acest document poate conține declarații anticipative cu privire la performanța și la poziția viitoare (financiare) ale DSM. Astfel de declarații se bazează pe așteptările, pe estimările și pe proiecțiile actuale ale DSM și pe informațiile disponibile pentru companie în prezent. DSM avertizează că astfel de declarații implică anumite riscuri și incertitudini greu de anticipat și, prin urmare, trebuie înțeles faptul că numeroși factori pot face ca performanța și poziția efective ale companiei să difere semnificativ de aceste declarații. DSM nu are nicio obligație de a actualiza declarațiile conținute în acest document, cu excepția cazului în care acest lucru este impus de lege.

Răspundere

DSM nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune sau de vătămări de niciun fel care rezultă din accesul dvs. sau din imposibilitatea dvs. de a accesa acest site web, nici din faptul că vă bazați pe orice informații furnizate pe acest site web sau prin intermediul acestuia, incluzând, dar fără a se limita la virușii care vă pot infecta echipamentul, software-ul sau datele dvs. de calculator, cu excepția cazului în care astfel de pagube sunt rezultatul unui comportament necorespunzător intenționat sau al neglijenței din partea DSM. DSM nu va fi, de asemenea, răspunzătoare pentru daunele rezultate din utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, incluzând – dar fără a se limita la – daune rezultate din neîndeplinirea sau din întârzierea furnizării de comunicații electronice, interceptarea sau manipularea comunicațiilor electronice de părți terțe sau prin programe de calculator utilizate pentru comunicațiile electronice și pentru transmiterea de viruși.

Produse și servicii

Toate informațiile furnizate pe acest site web sau prin intermediul acestuia de sau în numele DSM în legătură cu produsele și serviciile sale, indiferent dacă sunt date, recomandări sau alte informații, sunt considerate de încredere, însă DSM nu își asumă nicio răspundere de niciun fel în ceea ce privește solicitarea, prelucrarea sau utilizarea acestor informații, produse sau servicii sau orice consecință a acestora. Toate produsele și serviciile vândute de entitățile DSM fac obiectul termenilor și condițiilor standard de vânzare DSM relevante.

Proprietate intelectuală

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate drepturile de proprietate intelectuală de pe acest site și toate informațiile furnizate pe acest site sau prin intermediul acestuia (indiferent dacă sunt sub formă de text, imagini și alte materiale, inclusiv mărci comerciale) sunt deținute de DSM sau au fost licențiate către DSM. Nicio prevedere de pe acest site web nu trebuie interpretată ca acordând vreo licență sau vreun drept în sau pentru orice marcă comercială, brevet sau orice alt drept de proprietate intelectuală al DSM.

DSM vă permite să afișați, să stocați și să reproduceți materiale de pe acest site web numai în scopuri personale sau în scopuri necomerciale și de informare, sub rezerva următoarelor condiții: nicio parte a acestui site nu poate fi afișată, distribuită sau vândută în scopuri comerciale sau în scopuri politice; nicio parte a acestui site web nu poate fi modificată în niciun fel, iar pe fiecare copie sau parte a acestuia trebuie să apară notificarea privind drepturile de autor („© DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ROMANIA SRL”) și data copierii. Este necesară permisiunea în scris din partea DSM pentru orice utilizare a drepturilor de proprietate intelectuală conținute în acest site web și pentru toate informațiile furnizate pe acest site web sau prin intermediul acestuia, iar orice utilizare necorespunzătoare a conținutului său este strict interzisă.

Informații și/sau materiale furnizate de utilizator

DSM va avea libertatea de a utiliza sau de a copia toate informațiile și/sau materialele („Materialele”) furnizate de dvs. în orice astfel de comunicare, inclusiv idei, invenții, concepte, tehnici, software sau know-how dezvăluite în acestea, în orice scop și în toate scopurile. Astfel de scopuri pot include divulgarea către terțe părți și/sau dezvoltarea, fabricarea și/sau comercializarea bunurilor sau serviciilor. DSM nu va fi obligată să respecte obligațiile de confidențialitate cu privire la astfel de materiale. Prin prezenta, despăgubiți și mențineți DSM neafectată de nicio acțiune, reclamație și răspundere suferite, suportate sau susținute de DSM ca urmare a utilizării și/sau exploatării materialelor care încalcă drepturile (de proprietate intelectuală) ale oricărei părți terțe sau care sunt în orice alt mod ilegale față de o terță parte.

 

Politica privind confidențialitatea și modulele cookie

Faceți clic aici pentru a citi politica privind confidențialitatea și modulele cookie.

Site-uri conectate

Acest site poate furniza linkuri sau referiri de la sau la alte site-uri web externe. DSM nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri. Rețineți că Declarația noastră privind confidențialitatea și modulele cookie nu se aplică colectării și procesării datelor dvs. pe alte astfel de site-uri. DSM nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune sau de vătămări de niciun fel apărute ca urmare a accesului dvs. la aceste site-uri web sau a incapacității dvs. de accesare sau de utilizare a acestora și a informațiilor furnizate pe acestea, nici ca urmare a utilizării informațiilor furnizate pe astfel de site-uri sau ca urmare a faptului că v-ați bazat pe acestea. Orice legături către alte astfel de site-uri sunt furnizate doar pentru a le asigura confortul utilizatorilor acestui site web.

Legea aplicabilă, jurisdicție

Acest site web poate fi accesat din diferite țări din întreaga lume. Având în vedere că fiecare dintre aceste țări are legi care pot fi diferite de cele din Țările de Jos, prin accesarea acestui site web sunteți de acord că legile din Țările de Jos se vor aplica tuturor aspectelor care decurg din sau care se referă la utilizarea și la conținutul acestui site sau la informațiile furnizate de dvs. prin intermediul acestui site web. De asemenea, sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției exclusive a instanțelor competente din Țările de Jos cu privire la astfel de probleme.

Clauza de separabilitate

În cazul în care acești termeni și aceste condiții pentru utilizatorii site-ului web sunt anulate sau sunt anulate parțial, părțile vor continua să fie obligate prin restul acestora. Părțile vor înlocui partea anulată cu prevederi care sunt valabile și care au efect juridic care corespunde cât mai mult posibil cu cel al părții anulate, ținând cont de conținutul și de semnificația acestor Termeni și condiții pentru utilizatori.

Drepturi de autor

Întregul conținut © DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ROMANIA S.R.L.

 

User Terms and Conditions

Welcome to the DSM website. By using this site you agree to the applicability of our website user terms and conditions. We note that these terms and conditions may be changed over time. Users of the site are advised to regularly read the terms and conditions for possible changes.

General

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ROMANIA S.R.L., a limited liability company duly incorporated and functioning in accordance with the laws of Romania, having its registered office at 2 Linia de Centura, Village of Stefanestii de Jos, Commune of Stefanestii de Jos, Field 41, Plot 348, building C1, section A, Ilfov County, registered with Ilfov Trade Registry under no. J23/1070/2011, sole registration code 28382067 (“DSM”)is entitled to all rights on this website.

In this website or the subsites we may at times use “DSM”, “Group”, “company”, “we”, or “us” in referring to DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ROMANIA S.R.L.or its entities (The DSM entity which is responsible for the relevant part of the website is hereinafter referred to as “DSM “).

 

No Warranties and Disclaimer

DSM will use reasonable efforts to provide up-to-date and accurate information on and via this website whether in nature of data, recommendations, services or otherwise (“Information”); DSM EXPRESSLY DISCLAIMS ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE ACCURACY, CURRENCY, COMPLETENESS AND/OR THE MERCHANTABILTY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO) ANY INFORMATION CONTAINED ON OR PROVIDED VIA THIS WEBSITE AND/OR ANY PRODUCT DESCRIBED OR PROMOTED ON THIS WEBSITE, INCLUDING WARRANTIES WITH RESPECT TO INFRINGEMENT OF ANY PATENT, COPYRIGHT, OR OTHER RIGHTS OF THIRD PARTIES.

Financial Information

This website may include financial Information. This financial Information is for general information purposes only. DSM shall not be liable for damages resulting from any lack of continuous accuracy or correctness of such financial Information. The publication of financial Information, including but not limited to annual reports or annual accounts, on this website does not constitute an official publication and is not binding.

Forward-looking statements

This document may contain forward-looking statements with respect to DSM’s future (financial) performance and position. Such statements are based on current expectations, estimates and projections of DSM and information currently available to the company. DSM cautions that such statements involve certain risks and uncertainties that are difficult to predict and therefore it should be understood that many factors can cause the company’s actual performance and position to differ materially from these statements. DSM has no obligation to update the statements contained in this document, unless required by law.

Liability

DSM shall not be liable for any damages or injury of any kind resulting from your access to, or inability to access, this website, nor from your reliance on any Information provided on or via this website, including but not limited to viruses that may infect your computer equipment, software or data, unless such damage is the result of any willful misconduct or from negligence on the part of DSM. DSM shall further not be liable for damages resulting from the use of electronic means of communication, including – but not limited to – damages resulting from failure or delay in delivery of electronic communications, interception or manipulation of electronic communications by third parties or by computer programs used for electronic communications and transmission of viruses.

Products and services

All information supplied on or via this website by or on behalf of DSM in relation to its products and services, whether in the nature of data, recommendations or otherwise, is believed to be reliable, but DSM assumes no liability whatsoever in respect of the application, processing or use made of such information, products or services, or any consequence thereof. All products and services sold by DSM entities are subject to the relevant DSM standard terms and conditions of sale.

Intellectual Property

Unless otherwise indicated, all intellectual property rights in this website and all information provided on or via this website (whether in text, images and other materials, including trademarks) are owned by or have been licensed to DSM. Nothing on this website should be construed as granting any license or right in or to any trademark, patent or any other intellectual property right of DSM.

DSM permits you to display, store and reproduce material from this website only for personal use or non-commercial and informational purposes, subject to the following conditions: no part of this website may be displayed, distributed or sold for commercial gain or for political purposes; no part of this website may be modified in any respect and the copyright notice (“© DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ROMANIA S.R.L., “) must appear on every copy or portion thereof and the date of copying. Permission in writing from DSM is required for any other use of intellectual property contained in this website and all information provided on or via this website and any misuse of its contents is strictly prohibited.

Information and/or materials provided by user

DSM shall be free to use or copy all information and/or materials (” Materials”) provided by you in any such communications, including ideas, inventions, concepts, techniques, software or know-how disclosed therein, for any and all purposes. Such purposes may include disclosure to third parties and/or developing, manufacturing and/or marketing goods or services. DSM shall not be bound by any confidentiality obligation in respect of such materials. You hereby indemnify and hold DSM harmless from and against all actions, claims and liabilities, suffered, incurred or sustained by DSM as a result of the use and/or exploitation of the Materials infringing the (intellectual property) rights of any third party or otherwise being unlawful towards a third party.

Privacy and cookie policy

Click here to read our privacy and cookie policy.

Linked Sites

This website may provide links or references from or to other external websites. DSM disclaims any responsibility for the content of such other sites. Please be aware that our Privacy and Cookie Statement does not apply to the collection and processing of your data on such other sites. DSM shall not be liable for any damages or injury of any kind arising from your access to, or inability to access or use of such other sites and the information provided thereon, nor from your use of or reliance on any information provided on such other sites. Any links to such other sites are provided merely as a convenience to the users of this website.

Applicable Law, Jurisdiction

This website can be accessed from various countries around the world. As each of these countries has laws that may differ from those of The Netherlands, by accessing this website you agree that the laws of The Netherlands shall apply to all matters arising from or relating to the use and contents of this website or information provided to you via this website. You also agree to submit to the exclusive jurisdiction of the competent courts of The Netherlands with respect to such matters.

Severability

If these Website User Terms & Conditions are or become partially void, the parties will continue to be bound by remainder of the same. The parties shall replace the void part by provisions that are valid and have legal effect that correspond with those of the void part as much as possible, taking into account the content and purport of these User Terms & Conditions.

Copyright

All content © DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ROMANIA S.R.L.